MENU

Ang BIDA, alam ang tamang paggamit ng face masks!
Basta laging tatandaan:

 Surgical mask: Isang beses lamang pwedeng gamitin
 Cloth mask: Pwedeng hugasan at gamiting muli

Manatiling marunong sa  sa COVID-19!