MENU

Q: Bakit mahalaga ang paghuhugas ng kamay?

A: Naghuhugas tayo ng kamay upang panatilihing malusog ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay, lalo na sa mga panahong maaaring makakuha at maikalat ang COVID-19 virus.

Dapat maghugas ng kamay:
 Bago, habang, at pagkatapos maghanda ng pagkain;
 Bago kumain;
 Bago at pagkatapos ng pag-aalaga sa taong may sakit;
 Matapos gamitin ang banyo; at
 Pagkatapos ng pag-ubo o pagbahing.

Ikaw, ako, tayo—we can all  sa COVID-19!